24ωρη τηλεφωνική γραμμή

Επικοινωνία

Δικαιούσαι
Προστασία – Φροντίδα – Υποστήριξη
Μίλησέ μας …!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης και στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης.

Τηλέφωνο Δήμου Τρίπολης: 2713 600429 

Τηλέφωνο  Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Τρίπολης: 2710 241814

Καλέστε στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS κατά της Βίας / Υπέρ των γυναικών