24ωρη τηλεφωνική γραμμή

Παροχές

Το επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες που βοηθούν
τα άτομα και τις οικογένειες τους ανακάμψουν από τον πόνο της βίας που έχουν υποστεί.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

Παροχές

Η σωματική και συναισθηματική κακοποίηση μπορεί να έχει βαθιές ψυχολογικές επιπτώσεις που διαρκούν χρόνια χωρίς συμβουλευτική. Η εκμάθηση της αντιμετώπισης του συναισθηματικού πόνου και φόβων είναι απαραίτητη για την επούλωση.


Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν τα άτομα και τις οικογένειες τους να ανακάμψουν από τον πόνο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας.

Ασφαλή στέγαση και σίτιση

Κοινωνική και Ψυχολογική υποστήριξη

Εκπαιδευτική στήριξη και δημιουργική απασχόληση

Δικτύωση με άλλες δομές και φορείς

Εργασιακή συμβουλευτική - στήριξη

Παραπομπή για κάλυψη αναγκών τους (π.χ νομική συμβουλευτική, αστυνομία, εισαγγελία κ.τ.λ)

Εάν αναγνωρίσετε στον εαυτό σας ή σε κάποια φίλη σας σημάδια κακοποίησης, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια